;

Véghseő Tamás előadása Veress Endre munkásságáról

Kutatócsoportunk vezetője a "I Collegi per stranieri a Roma nell'età moderna" című nemzetközi online konferencián tartott olasz nyelvű előadást. A viterbói egyetem bölcsészkara (Università della Tuscia), az Istituto Nazionale di Studi Romani, a római Centro Studi Emigrazione, a PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport és a chieti egyetem bölcsészkara által együttműködésben szervezett konferencia előadói a kora újkorban Rómában létrehozott nemzeti kollégiumokkal és papnevelő intézetekkel kapcsolatos kutatásaikat mutatták be. Véghseő Tamás a MTA Könyvtárában őrzött Veress Endre-hagyaték egy értékes részéről, a római Német-Magyar Kollégium történetére vonatkozó forrásgyűjteményről és annak felhasználási lehetőségeiről tartott előadást "La raccolta inedita di Endre Veress sulla storia del Collegio Germanico-Ungarico" címmel. A 17-18. századi magyar katolikus egyházi elitet képző Német-Magyar Kollégium a görögkatolikus egyházak története szempontjából is jelentős. A 17. század közepén megkötött ungvári unió létrejöttében és a görögkatolikus egyház fejlődésében fontos szerepet játszó római katolikus főpásztorok és szerzetesek döntő többsége egykor a "Germanikum" növendéke volt. Római éveik alatt alkalmuk volt megismerni a Görög Kollégiumban és a Propaganda Fide Kongregáció által működtetett papnevelő intézetben (Collegio Urbano) tanuló keleti rítusú diáktársaik életét és liturgikus-egyházfegyelmi hagyományait. Tapasztalatokat szereztek a keleti rítusú közösségeknek a katolikus egyházba történő betagozódásának gyakorlati szempontjaival kapcsolatban, s ezeket a tapasztalatokat sikeresen kamatoztatták a magyarországi uniós folyamatok során.