;

Terdik Szilveszter: Petrasovszky Manó: Az Istenszülő oltalma-falkép a görömbölyi templomban

Ma már Miskolc városának része Görömböly település, ahol a 18. században alapított görögkatolikus parókia működik. Jelenlegi templomát – a fából, majd téglából emelt korábbi épületek helyett –, 1867 és 1868 között emelték késő klasszicista stílusban.
Feltehetően a templom építésének centenáriuma sarkallta arra a közösséget, hogy a korábbi, erősen megkopott és elhomályosodott belső festés megújítását határozzák el 1968 márciusában, a Demkó Sándor helybéli lelkipásztor által vezetett egyháztanács gyűlésen. A parókus korábban már három művésszel is egyeztetett a munkáról: Takács Istvánnal Mezőkövesdről, aki nem vállalta; Benke László jászberényi festővel, aki azonban csak olyan feltételekkel akarta vállalni, amelyek a munkára előirányzott teljes összeget, vagyis 80000 forintot felemésztették volna; végül Petrasovszky Manóval, aki Kolacsek Sándor díszítőfestővel együtt kívánt dolgozni, és az előirányzott képi program olajban való megfestéséért 45000 forintot kért. A március 11-én tartott gyűlés jegyzőkönyve szerint a testület elfogadta a parókus előterjesztését, miszerint a munkával Petrasovszkyt bízzák meg, majd befejezési dátumként szeptember 15-ét jelölték meg. Az is kiderült, hogy az állványozásért és a díszítőfestésért Kolacsek 51000 forintot kért. Demkó Sándor parókus május elején terjesztette fel a jegyzőkönyv másolatát Dudás Miklós hajdúdorogoi megyéspüspöknek. Kísérőlevelében megemlíti, hogy az akkor látható festés ötven évvel korábban készült, s már nagyon megkopott. Azt is kiemelte, hogy a hívek példás összefogással 80000 forintot ajánlottak meg a munkára, az esetleges többlettköltségre pedig az eladott tanítói lakásért kapott összeg jelent biztosítékot. Ekkorra már a megyei Állami Egyházügyi Hivataltól is megkapták a szükséges engedélyt. A beadvány hátoldalára a megyéspüspök május 22-én saját kezűleg írta rá, hogy a festést jóváhagyja, de az ikonográfiai programhoz fűzött megjegyzéseket, amelyek közül most csak a templom címünnepét ábrázoló kompozíciót érintőt idézzük:
„1 Szűz Mária oltalma, - rendben van, csak a görömbölyi híveket ábrázoló gör. kat. pap és hívek ne legyenek felismerhető portrék, mert ez ellenérzést, sőt esetleg zavart is válthat ki, amint már történt is.”
Az új festés képi elemei a templom három boltozati mezőjére, a diadalívre és a karzat mellvédjére kerültek. A hajó ikonosztáz előtti boltozatán a templom címünnepének, az Istenszülő oltalmának ábrázolása kapott helyet (2. kép, Bakos Zoltán felvétele). A kompozíció központi motívuma az úgynevezett Győztes Immaculata ábrázolása, amelyen Szűz Mária felhőtrónon ül, lába alatt holdsarló és a paradicsomi kígyó látható, melynek fejét az isteni Gyermek a kezében tartott keresztel üti át. Az Istenszülő köntösét angyalok terjesztik az előtte hódolók felé, ő pedig egy püspöki omofort tart saját kezűleg maga elé. Mind a két motívum a világért végzett közbenjáró imájának és oltalmazó szeretetének kifejező képe. Lába előtt két csoport fejezi ki hódolatát: a Szűz jobbján egy szent püspök és diakónus, kettőjük között egy bizánci, kupolás templom modellje látható. Ez a csoport az Istenszülő oltalma ünnep történeti gyökereire, a konstantinápolyi blakherné templomban történő csodás látomásra utal, amikor az Istenszülő feltárta közbenjáró imája erejét a császárváros védelmében. A diakónus Énekszerző Szent Román lehet, aki a hagyomány szerint ennek hatására írta meg az Akathisztosz Himnoszt az Istenszülő tiszteletére. A szent püspök lába alatti felhőn a festő szignója is olvasható (Petrasovszky M. 1968). A másik oldalon egy liturgikus ruhába öltözött görögkatolikus pap vezetésével népviseletben megjelenő háromfős család képviseli a helyi hívek csoportját, akik előtt saját templomuk modellje is feltűnik. Petrasovszky Szuhakálló és Sátoraljaújhely templomában, illetve Olaszliszka kápolnája számára hasonló kompozíciókat festett.
A karzat előtti pillérkötegek képszékeibe a festésről és az abban részt vevőkről megemlékező feliratok kerültek. A művész hagyatékában fennmaradt egy fénykép is (1. kép), amelynek hátoldalán a következő felirat olvasható: „Görömböly, 1968. X. 26. Balról jobbra: 1. Petrasovszky Leó, 2. Kolacsek Sándor, 3. Petrasovszky Manó, 4. Urbán József (ül), 5. Hegyi László (ül)” A felirat azt jelzi, hogy a munka nem készült el szeptemberre, de ez a fotó azért is jelentős, mert ez a templomfestés volt az utolsó, amelyben Petrasovszky Manó még a helyszínen is aktívan részt tudott venni. Később betegsége ezt már nem tette lehetővé. Idén januárban volt százhúsz éve, hogy Világon megszületett. 1976. október 10-én hunyt el 74 éves korában. Gondoljunk egy fohásszal egyházunk kiemelkedő tehetségű, elhunyt művészére!
 

Kapcsolódó galéria